UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Aktualności

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 marca 2019
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Nabór wniosków na granty: "Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej" i "Włączenie społeczne grup defaworyzowanych"

  http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/dwa-konkursy-uzupelniajace-na-granty

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków (nabór uzupełniający) o powierzenie grantów w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Limit środków dostępny w naborze: 195.085,00 

 Zadania, na które można otrzymać grant: inicjatywy lokalne powodujące integrację mieszkańców z grup defaworyzowanych z obszaru wsparcia. Wsparciem będą objęte przedsięwzięcia niekomercyjne jak np. ogólnodostępne szkolenia i warsztaty o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym; portale tematyczne, realizacja programów tematycznych dla osób z grup defaworyzowanych albo niewielkie inwestycje dotyczące tworzenia miejsc integracji osób z grup defaworyzowanych lub osób z grup defaworyzowanych z lokalną społecznością  (np. świetlice, czytelnie, kluby dyskusyjne itp.). Zaplanowane przedsięwzięcia muszą być ukierunkowane na integrację osób z grup defaworyzowanych albo  osób z grup defaworyzowanych z lokalną społecznością  w obrębie miejscowości, kilku miejscowości, gminy, kilku gmin lub obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

W naborze nie będą wspierane imprezy. Dofinansowania nie otrzymają też zadania, które nie przewidują osiągnięcia efektu związanego z integracją społeczną osób z grup defaworyzowanych.    

   Maksymalna intensywność wsparcia na jeden projekt dla:

- jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych;

- organizacji pozarządowej: do 97% wydatków kwalifikowanych;

- pozostałych podmiotów: do 80% wydatków kwalifikowanych.

 UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

 Wysokość wsparcia na jeden projekt wynosi od 5000 zł do 15000 zł. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 15 czerwca do 2 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01 na parterze.

 Tryb składania wniosków o powierzenie grantu:  wniosek jest wypełniany przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej (w 1 egz.) wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki w 2 egz.) w miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Termin składania wniosków upływa w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura LGD najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 2 lipca 2018 r.

 

 

 Dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

 Jak zarejestrować się w GENERATORZE WNIOSKÓW?

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy: link do GENERATORA       

Informacja pomocnicza do wypełniania wniosku

 Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Oświadczenie o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta

 Opis lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

 Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców:

 Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji

Formularz z informacją na temat partnerów społecznych uczestniczących w działaniach

Formularz z informacją na temat liczby grup defaworyzowanych, do których są skierowane działania w ramach inicjatyw dotyczących włączenia społecznego grup defaworyzowanych

 Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

 Procedura obsługi projektów grantowych

Karta wstępnej oceny wniosku

Karta "Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020"

Wzór umowy o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie zadania wraz ze sprawozdaniem

 Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft